O kancelarii

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu kompleksowej i rzetelnej pomocy prawnej dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego, a także jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji.

Stawiamy na pierwszym miejscu interes Klienta, dlatego naszą dewizą jest wysoka jakość świadczonych usług, rzetelność, solidność i profesjonalizm. Wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, zaangażowanie w prowadzone sprawy i skrupulatność należą do standardów prowadzonej przez nas Kancelarii.

Chcąc zapobiec poważnym problemom lub znaleźć najlepsze rozwiązanie, powierz nam swoją sprawę, a my fachowo się nią zajmiemy.

Kancelaria Adwokacka Monika Franczyk - Holinko

Nasz zespół

Adwokat wyróżniający się szeroką wiedzą i posiadający różnorodne doświadczenie zdobyte podczas aplikacji adwokackiej i praktyki zawodowej.

Monika Franczyk-Holinko

Adwokat

Radca prawny posiadający szeroką wiedzę z zakresu prawa zdobytą podczas aplikacji radcowskiej i kilkuletniej praktyki zawodowej.

Małgorzata Chlebowczyk

Radca prawny

Prawnik ze specjalnością w zakresie prawa cywilnego (prawo rzeczowe, prawo spadkowe), prawa karnego oraz prawa administracyjnego.

Piotr Jakub Piotrowski

Aplikant adwokacki

Specjalizacje

sprawy cywilne

SPRAWY CYWILNE

 • reprezentacja na etapie przedsądowym oparta na próbie ugodowego załatwienia sprawy
 • reprezentacja przed sądem we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego m.in. związanych z naruszeniem dóbr osobistych, ochroną własności, zniesieniem współwłasności, zasiedzeniem, służebnością, sprawy spadkowe, odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, spadkowe, gospodarcze, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa medycznego, a także w sprawach rodzinnych w tym m. in. rozwodowych, alimentacyjnych, w zakresie ustalenia kontaktów, o podział majątku
 • sporządzanie pozwów oraz wniosków
 • przygotowywanie środków odwoławczych od wyroków lub postanowień
 • reprezentacja klienta w postępowaniu odwoławczym przed sądem
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego

SPRAWY KARNE

Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi:

 • na etapie postępowania przygotowawczego:
  • złożenie zawiadomienia o przestępstwie
  • obrona lub reprezentacja przed organami ścigania: Policją, Prokuraturą
 • na etapie postępowania sądowego:
  • skierowanie do sądu prywatnego aktu oskarżenia o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego
  • obrona oskarżonego lub obwinionego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie
  • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych
  • sporządzanie środków odwoławczych od wyroków i postanowień
  • obrona lub reprezentacja strony w postępowaniu odwoławczym wywołanych wniesieniem apelacji lub zażalenia
  • sporządzenie kasacji oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym
sprawy karne
sprawy administracyjne

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych (m.in. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu), koncesji, zezwoleń
 • sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg i zażaleń do odpowiednich organów administracyjnych
 • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych (w tym sprawy z zakresu ordynacji podatkowej), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego

SPRAWY GOSPODARCZE

 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie treści różnego rodzaju umów, obecność przy ich podpisywaniu
 • pomoc w skutecznym zabezpieczeniu wykonania umów (hipoteka, zastaw, weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie)
 • obsługa prawna spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa gospodarczego
sprawy gospodarcze

SPRAWY NIERUCHOMOŚCI

 • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami (m.in. umowy najmu, dzierżawy)
 • pomoc w skutecznym zabezpieczaniu wykonania umów

SPRAWY SPÓŁEK

 • opracowywanie aktów założycielskich i umów spółek prawa cywilnego oraz spółek prawa handlowego
 • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • przygotowywanie i opiniowanie wewnętrznych uchwał spółek
 • kompleksowa obsługa prawna wspólników i akcjonariuszy w zakresie uprawnień wynikających z działalności organów spółek
 • nadzorowanie procesu przekształcania i łączenia spółek
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • przygotowywanie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty oraz dokumentacji w postępowaniu windykacyjnym
 • windykacja polubowna w celu zawarcia ugody określającej warunki spłaty długu
 • windykacja sądowa polegająca na uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do zainicjowania postępowania egzekucyjnego
 • windykacja komornicza we współpracy z komornikiem (przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosków o wyjawienie majątku dłużnika, podejmowanie koniecznych działań zmierzających do prawidłowego przebiegu egzekucji w celu wyegzekwowania roszczenia

Dane Kontaktowe

Kancelaria Adwokacka

41-400 Mysłowice ul. Powstańców 4

tel. 32 2222 383,

696 422 898

Kancelara Adwokacka

40-064 Katowice ul. Kopernika 8/6

tel 322 000 702

Kancelaria Adwokacka

31 - 525 Kraków ul. Zaleskiego 5

tel. 577 121 898

Napisz do nas


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie dancyh osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich dancyh, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Monika Franczyk - Holinko.